Algemene Voorwaarden

Cursus ‘Antibiotica bij Kinderen’

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • opdrachtnemer: Stichting Infecties bij Kinderen (INKI) organiseert de cursus Antibiotica bij Kinderen, de stichting gebruikt de algemene voorwaarden voor het aanbieden van diensten.
 • cursist: degene die deelneemt aan de cursus Antibiotica bij Kinderen.
 • diensten: alle door opdrachtnemer aan de cursist geleverde producten en diensten waaronder advies, cursus, workshop en andere vormen van begeleiding, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de cursist verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van cursist zijn verricht.
 • opdrachtnemer en cursist tezamen te noemen: partijen.

Artikel 2: Aanvaarding en toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert aan cursist. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de cursist zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van cursisten voor wat betreft cursussen en workshops. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met opdrachtnemer overeengekomen worden.
 4. Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus c.q. workshop voor een vastgestelde datum komt tot stand door het schriftelijk indienen van een inschrijfformulier/aanvraagformulier door cursist. Aanmelding kan via de website geschieden. Na ontvangst van de benodigde persoonsgegevens ontvangt de cursist uiterlijk acht (8) weken voor aanvang van de cursus een bevestiging van inschrijving door opdrachtnemer per e-mail.
 5. Met aanmelding/inschrijving verklaart cursist deze algemene voorwaarden te hebben aanvaard alsmede kennis te hebben genomen van hun inhoud.

Artikel 3: Aanmeldingen en inschrijvingen

 1. Alle cursussen en/of workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
 3. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.
 4. Opties zijn geldig tot twaalf (12) weken voor de aanvang van de cursus.

Artikel 4: Annulering en wijziging

 1. Annulering van een cursus door een cursist dient voor aanvang van de cursus schriftelijk te geschieden. De datum van de poststempel van dit schrijven of de datum van het e-mailbericht geldt als bepalend betreffende de aanzegdatum
 2. Kosteloos annuleren van een cursus kan altijd binnen een bedenktijd van 2 weken na aanmelding, ook indien de aanmelding binnen een termijn van 12 weken voor aanvang van de cursus is gedaan.
 3. Annulering van een cursus buiten een bedenktijd is mogelijk. Bij annulering langer dan 12 weken voor aanvang van de cursus ontvangt de deelnemers het cursusgeld terug – 20%. Bij annulering korter dan 12 weken voor aanvang van de cursus ontvangt de deelnemer het cursusgeld terug – 50%.
 4. Tijdens of gedurende de cursus is annuleren niet mogelijk. Cursist is als dan 100% betaling verschuldigd.
 5. Bij het niet verschijnen van de cursist zijn 100% kosten verschuldigd.
 6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om ten aanzien van cursus organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 5: Betaling

 1. De cursist dient het cursus- c.q. workshopgeld te voldoen twaalf (12) weken voor aanvang van de cursus, tenzij een machtiging voor automatisch incasso is afgegeven en tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met opdrachtnemer. Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen betaling kan opdrachtnemer deelname van cursist aan de cursus weigeren.
 2. Prijzen zijn in euro’s en inclusief de wettelijke BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien cursist een of meer dagen mist van de cursus en/of workshop dan ontvangt cursist geen restitutie op het cursusgeld.
 4. Indien cursist met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien cursist surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval cursist een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld of overlijdt.
 6. Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 70,– komen volledig voor rekening van cursist. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld in over eenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

 

Artikel 6: Annulering, wijziging en overmacht door opdrachtnemer
Indien zich minder dan dertig (30) cursisten hebben ingeschreven voor een cursus is opdrachtnemer gerechtigd de desbetreffende cursus te annuleren.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van uw persoonlijke bezittingen.
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 3. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de cursist na de cursus of workshop met de opgedane kennis doet.
 4. Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie.
 5. Mocht een hernieuwde uitvoering van de cursus c.q. workshop niet mogelijk zijn, dan is de eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen opdrachtnemer aan cursist ter zake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. Aan de inhoud van de websitetekst kunnen door cursist geen rechten worden ontleend.

Artikel 8: Uitsluiting van deelname
Bij wanbetaling en/of wangedrag kan opdrachtnemer cursist altijd weigeren of wegsturen. Cursist ontvangt dan geen restitutie op het cursusgeld.

Artikel 9: Intellectuele eigendom

 1. Voor zover auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De cursist mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de cursist verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
 2. Cursist is gehouden de stukken op eerste verzoek aan opdrachtnemer te retourneren, bij overtreding zoals bedoeld in artikel 11 a) van deze algemene voorwaarden op straffe van een boete van € 450,– per dag.
 3. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De cursist draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cursist redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cursist in rekening te brengen.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de cursist verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Indien opdrachtnemer haar verplichtingen niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.
 7. Opdrachtnemer streeft ernaar om geplande cursussen te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde cursus echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is opdrachtnemer hiervoor jegens cursist niet aansprakelijk. Indien opdrachtnemer niet in staat is een vervangende cursus aan te bieden, heeft cursist recht op gedeeltelijke of gehele, afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden, restitutie van het betaalde cursusgeld.
 8. Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de cursus en/of workshop tussentijds te wijzigen. Aan de folder, nieuwsbrief, brochure, website etc. kunnen geen rechten worden ontleend.
 9. Voor zover opdrachtnemer voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de cursist, respectievelijk opdrachtgever, is opdrachtnemer uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie of medewerking.

Artikel 11: Klachten – geschillen

 1. Eventuele klachten over de door opdrachtnemer gegeven cursus en/of workshop dienen tijdens of direct na afloop van de cursus en/of workshop mondeling te worden gemeld aan opdrachtnemer en tevens uiterlijk binnen 2 dagen na de cursus en/of workshop, schriftelijk en gemotiveerd aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de cursist geacht akkoord te zijn gegaan met de gegeven cursus en/of workshop.
  Klachten worden afgehandeld volgens de klachtenprocedure van de Stichting INKI.
 2. Het indienen van een klacht ontslaat cursist niet van haar betalingsverplichting.
 3. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de cursist is Nederlands recht van toepassing.
 4. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

Artikel 12: Geheimhouding
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 13: Persoonsgegevens
Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 14: Overige bepalingen
Opdrachtnemer houdt zicht het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen.
Cursist verklaart door inschrijving voor een cursus aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden “ Antibiotica bij Kinderen”.