Klachtenprocedure Stichting INKI

Cursus ‘Antibiotica bij Kinderen’ en Stichting INKI

Begripsbepaling. In deze klachtenprocedure wordt verstaan onder:
a. Klacht: een schriftelijke uiting van onvrede over diensten van de opdrachtnemer
b. Klager: opdrachtgever
c. Aangeklaagde: Stichting INKI of een uitvoerder namens stichting INKI, tegen wie een klacht is ingediend.
d. Opdrachtnemer: Stichting INKI, ingeschreven in het Handelsregister van de KvK te Rotterdam onder nummer 67268757, adres Ceintuurbaan 211, 3051 KC Rotterdam e. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Stichting INKI een overeenkomst is aangegaan,  betreffende een opdracht tot  uitvoering van een dienst. f. Klachtenfunctionaris INKI: Dr. Danielle Hendriks, kinderarts Haga Ziekenhuis.

 1. Indienen en behandelen van een klacht: Op de website antibioticabijkinderen.nl kan via het contact formulier schriftelijk een klacht worden ingediend. De klacht dient gericht te worden ter attentie van de Klachtenfunctionaris van Stichting INKI.
 2. De ontvangst van de klacht wordt binnen zeven werkdagen schriftelijk aan de klager bevestigd.
 3. De klacht wordt binnen vier weken in behandeling genomen en zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, afgehandeld.
 4. De klachtenfunctionaris is verplicht tot hoor en wederhoor. Daartoe worden de partijen mondeling en/of schriftelijk gehoord over hetgeen in de klacht is verwoord. Volgens de wens van de klachtenfunctionaris en/of op verzoek van partijen kunnen de partijen door de klachtenfunctionaris tezamen dan wel apart van elkaar worden gehoord.
 5. De klachtenfunctionaris heeft geheimhoudingsplicht en zal de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen beschermen.
 6. De klachtenfunctionaris kan zich laten adviseren door deskundigen. Ook deze deskundigen zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht.
 7. De partijen kunnen zich tijdens de behandeling van de klacht op eigen kosten laten bijstaan door een of meer, door hen aan te wijzen personen. Over de aanwezigheid van deze persoon/personen tijdens zittingen van klachtenfunctionaris beslist de klachtenfunctionaris met opgaaf van redenen.
 8. De klachtenfunctionaris kan besluiten een klacht niet verder te behandelen, indien zij wordt ingetrokken of indien zij naar genoegen van de klager – en met instemming van de aangeklaagde – door bemiddeling is weggenomen. Of wanneer een verzoek tot wederhoor door de klager niet wordt beantwoord binnen tien dagen. In dat geval wordt de klacht als niet ingediend beschouwd.
 9. Ingeval van beoordeling stelt de klachtenfunctionaris de partijen zo spoedig mogelijk, dat wil zeggen binnen dertig werkdagen na de indiening van de klacht, schriftelijk met redenen omkleed in kennis van haar oordeel over de gegrondheid van de klacht en indien de klacht gegrond wordt verklaard, een voorstel tot het afhandelen van de klacht. Indien de klachtencommissie afwijkt van deze termijn doet zij daarvan met redenen omkleed mededeling aan de partijen, onder vermelding van de termijn waarbinnen de klachtenfunctionaris haar oordeel zal uitbrengen.
 10. De uitspraken van de klachtenfunctionaris zijn voor Stichting INKI en de klager bindend.
 11. Het in deze klachtenprocedure gestelde laat onverlet de mogelijkheid van klagen bij de civiele rechter of overige bevoegde organen, zoals weergegeven in de Algemene Voorwaarden.
 12. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.
 13. Deze klachtenprocedure is in werking getreden op 1 december 2018.